zomernota 2016
PCPortal

Winstwaarschuwing lopend jaar

Zoals vastgelegd in de door uw Raad vastgestelde Kadernota Financiële kengetallen, Risicomanagement en Weerstandsvermogen toetsen we twee keer per jaar, bij de Stadsbegroting en -rekening, alle risico’s. In de tussentijdse verantwoording kijken we daarom alleen naar afwijkingen voor zover die voor het lopende begrotingsjaar relevant zijn en kwantificeren dit zoveel mogelijk.

Hieronder geven we per programma inzicht in de belangrijkste onzekerheden. Op basis van huidige kennis en inzicht zal het totale effect maximaal een nadeel oplevert van € 0,75 mln. Daarbij merken we op dat een aantal effecten niet kwantificeerbaar is.

Bedragen * €1.000

van

tot

Toelichting

Cultuur, cultuurhistorie en Citymarketing

Giro 2016

180 n

0

Legesinkomsten Citymarketing

pm

pm

Niet kwantificeerbaar

Dienstverlening & Burgerzaken

Verkiezingen, referenda

pm

pm

Niet kwantificeerbaar

Economie en Werk

Markten

80 n

0

Havens

90 n

0

Grondbeleid

Grondexploitaties

pm

pm

Niet kwantificeerbaar

Mobiliteit

Parkeeropbrengsten

400 n

0

Sport en Accommodaties

Huurderving

pm

pm

Niet kwantificeerbaar

Totaal

750 n + pm

pm

Cultuur, cultuurhistorie en Citymarketing

Giro 2016
We staan als gemeente Nijmegen samen met Apeldoorn, Arnhem en de Provincie garant voor 10 % van het exploitatietekort voor de Giro 2016. Wij schatten in dat, als alle risico’s die we nu in beeld hebben zich volledig voordoen, er een maximaal gemeentelijk financieel risico ontstaat van € 180.000
Bij de slotwijziging zullen we hier een voortgangsmelding over kunnen doen.

Legesinkomsten citymarketing
De legesinkomsten van evenementen zijn lastig te voorspellen. In het verleden zijn er ieder jaar minder leges ontvangen dan begroot. We melden bij de slotwijziging opnieuw de voortgang.   

Dienstverlening & Burgerzaken

Verkiezingen, referenda
Voor het Referendum, dat gehouden is op 7 april,  is vooruitlopend op de verwerking bij de Zomernota, € 291.000 toegekend aan het programma Dienstverlening & Burgerzaken.
Op dit moment gaan we er vanuit dat de daadwerkelijke kosten fors lager zullen zijn, maar moeten alle kosten nog in beeld te brengen. We komen hierop terug bij de slotwijziging.

Economie en Werk

Markten
Net zoals in het afgelopen jaar verwachten we een nadelig effect op de opbrengsten van de markten als gevolg van de schommelende conjunctuur. Vooralsnog lijkt het om een tekort van circa € 80.000 te gaan. In de afgelopen maanden is duidelijk geworden dat alleen een grondige aanpak een positief effect zal hebben op de (kwaliteits-) ontwikkeling van de Nijmeegse markten. We stellen voor om hierin te investeren om zowel een beleidsmatige als organisatorische aanpak te formuleren en uit te rollen.

Havens
Voor wat betreft de havens zien we een daling in de inkomsten met betrekking tot de overslaggelden van circa € 30.000. Dat is met name aan het faillissement van een bedrijf dat verantwoordelijk was voor 25% van de overslag in de havens toe te schrijven. De verwachtingen voor 2016 zijn hoopvol door de verwachte toename van overslag in schroot. Deze cijfers komen waarschijnlijk pas in de cijfers van 2017 tot uitdrukking.
Tegelijkertijd constateren we een daling met betrekking tot de havengelden van ongeveer € 90.000. De inkomsten van de havengelden kunnen licht toenemen door meer vrachtschepen in de havens en nog niet bekende aankomsten van cruiseschepen aan de Waalkade. Samen met een vertegenwoordiging van aanwezige watergebonden bedrijven kijken we hoe we de overslag in de havens kunnen verbeteren en de havens beter kunnen profileren.

Grondbeleid

Grondexploitaties
Risico's die zijn verbonden aan de projecten in het programma Grondbeleid zijn vertaald in het risicoprofiel. Ten op zichte van het beeld zoals gepresenteerd in de Stadsrekening 2015 zijn er geen veranderingen. Een belangrijk ontwikkeling voor de bedrijventerreinen in 2016 (met name Grift en Ressen) vormt de besluitvorming in het kader van het Regionaal Programma Werklocaties  (RPW).

Mobiliteit

Parkeeropbrengsten
De parkeeropbrengsten vallen mede  onder druk van een aantal belangrijke winkelsluitingen lager uit.
Herbezetting van een aantal winkels en een aantal  in het kroonjaar op handen zijnde grote evenementen kunnen daar nog verandering in brengen. Daarnaast neemt de  opbrengst vanwege foutparkeerders verder af.
Belangrijke oorzaken zijn de verdere digitalisering, stijging van het mobiel parkeren en het hogere gebruik van het garageparkeren.
De ontwikkeling van de parkeeropbrengsten en boetes zijn moeilijk te prognosticeren. Wij stellen dan ook voor om hiervoor een winstwaarschuwing op te nemen  van € 0,4 mln. Bij de Slotwijzigingen wordt dit verder gemonitord.
 

Sport en Accommodaties

Huurderving
Lopende de uitwerking naar trends en huurontwikkeling van onze panden is ook in 2016 sprake van a-structurele huurderving door tijdelijke leegstand of door wisseling van huurders . Mogelijk kan het financiële nadeel dat de tijdelijke leegstand met zich meebrengt worden opgevangen door eenmalige verkoopopbrengsten van af te stoten objecten.