zomernota 2016
PCPortal

Taakmutaties gemeentefonds

Op te nemen taakmutaties

In de septembercirculaire 2015 en decembercirculaire 2015 heeft het Rijk een aantal taakmutaties opgenomen. In deze Zomernota stellen wij voor deze taakmutaties in de begroting op te nemen. Het gaat om de volgende taakmutaties

2016

2017

2018

2019

2020

Taakmutaties reeds aan programma toegekend

Referendum 2016

194

Versterking aanpak jihadisme

120

Uitvoeringskosten taaleis participatiewet

43

84

86

88

88

Taakmutatie toe te kennen aan programma

Besluit risico’s zware ongevallen

-94

-87

-84

-85

-85

Mutatie bedragen/aantallen op bestaande taakmutaties

Maatschappelijke  opvang

-57

-64

-64

-64

-64

Sociaal domein WMO

3.773

-122

-169

-195

-195

Vrouwenopvang

7

8

8

8

8

WMO

-2

398

398

398

398

Scootmobielen

58

57

60

60

Brede impuls combinatiefuncties

-8

-8

-8

-8

-8

Aantal leerlingen onderwijshuisvesting

74

157

235

235

235

Nieuwe taakmutaties in afwachting van voorstel

Jeugdwerkloosheid

100

Uitvoeringskosten lijfrenteopbouw

102

134

164

190

190

Onderstaande drie taakmutaties zijn al toegekend aan betreffende programma’s.

Referendum 2016
In de decembercirculaire is de algemene uitkering verhoogd vanwege de kosten van gemeenten voor het organiseren en uitvoeren van het referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en
Oekraïne op 6 april 2016. Dit bedrag is al geclaimd door het programma Dienstverlening en Burgerzaken.

Versterking aanpak jihadisme
In het kader van de ondersteuning van gemeenten in hun lokale aanpak van jihadisme  met de nadruk op voorkoming van nieuwe aanwas krijgt  Nijmegen in 2016 € 120.000. Dit bedrag is al geclaimd door het programma Veiligheid.

Uitvoeringskosten taaleis participatiewet
Op 1 januari 2016 is de Wet taaleis Participatiewet in werking getreden. Deze wet regelt dat bijstandsgerechtigden die onvoldoende de Nederlandse taal beheersen en daardoor worden belemmerd bij hun inschakeling op de arbeidsmarkt, de verplichting wordt opgelegd om de Nederlandse taal te leren. Het programma Inkomen en Armoedebestrijding heeft deze bedragen al geclaimd.

Taakmutatie toe te kennen aan programma

Besluit risico’s zware ongevallen
In de september circulaire is vanwege de overdracht van het bevoegd gezag voor alle BRZO-inrichtingen en RIE-4-installaties van gemeenten naar provincies de algemene uitkering verlaagd. De hogere uitname in 2016 houdt verband met de kwaliteitsslag die nodig is bij de vergunningverlening aan enkele bedrijven. Wij stellen voor om deze negatieve stelpost als gevolg van deze verschuiving van taken over te hevelen naar het programma Duurzaamheid. Dit vertaald zich in een lagere bijdrage aan de ODRN.

Taakmutaties waarvan aantallen dan wel bedragen zijn geactualiseerd:
Maatschappelijke opvang
In de septembercirculaire 2015 is het bedrag voor maatschappelijke opvang naar beneden bijgesteld door actualisatie van de maatstafaantallen. Wij stellen voor deze negatieve stelpost over te hevelen naar het programma Zorg en Welzijn.

Sociaal domein WMO
In de decembercirculaire is aangekondigd dat de Integratie uitkering Sociaal Domein per 2016 wordt verhoogd als gevolg van een aantal redenen. Eén daarvan is de aangekondigde wijziging van de Jeugdwet om de ouderbijdrage vanaf 1 januari 2016 te schrappen. Verder heeft er een herberekening plaatsgevonden van de verdeling van de middelen voor Participatie. De belangrijkste wijziging is gelegen in het feit dat de verdeling van de WMO 2015,  onderdeel beschermd wonen, voor 2016 gewijzigd wordt. Dit naar aanleiding van een verdiepend onderzoek in alle centrumgemeenten. Voor 2017 en verder dalen de bedragen voor het onderdeel participatie weer.  Wij stellen voor om het bedrag voor 2016 toe te kennen aan het programma Zorg en Welzijn en de voor verdere jaren bij de Stadsbegroting 2017 op stelpost te zetten.

Vrouwenopvang
In de decembercirculaire zijn de bedragen geactualiseerd.
Wij stellen voor om deze bedragen toe te kennen aan het programma Zorg en Welzijn.

WMO
De verdeling is gewijzigd door het gebruik van meer actuele aantallen en door de definitiewijziging van de maatstaf woonruimten.
Wij stellen voor om deze bedragen toe te kennen aan het programma Zorg en Welzijn.

Scootmobielen
De verdeling is gewijzigd door het gebruik van meer actuele bedragen.
Wij stellen voor om deze bedragen over te hevelen naar het programma Zorg en Welzijn.

Brede impuls combinatiefuncties
In de decembercirculaire 2015 zijn de bedragen geactualiseerd.
Wij stellen voor om deze bedragen toe te kennen aan het programma Sport en Accommodaties.

Onderwijshuisvesting
Door een wijziging in de aantallen leerlingen VO wordt het budget onderwijshuisvesting verhoogd. Wij stellen voor om deze bedragen toe te kennen aan het programma Onderwijs.

Nieuwe taakmutaties

Jeugdwerkloosheid
In het kader van de aanpak van jeugdwerkloosheid hebben 35 (centrum)gemeenten van de arbeidsmarktregio’s middelen voor de uitvoering van regionale plannen ontvangen. Voor ons betekent dit een bijdrage van € 100.000 in 2016. Wij stellen voor om deze middelen in afwachting van een raadsvoorstel op stelpost te zetten.

Uitvoeringkosten lijfrenteopbouw
In de septembercirculaire is het voorstel opgenomen om in de Participatiewet te regelen dat lijfrenten binnen zekere grenzen niet als vermogen worden aangemerkt. Dit heeft een toename van de bijstandspopulatie tot gevolg. Wij stellen voor om deze middelen in afwachting van een raadsvoorstel op stelpost te zetten.