zomernota 2016
PCPortal

Begrotingswijziging investeringskredieten en kapitaallasten

Zoals toegelicht in het deel "Investeringen" leidt de herberekening van de kapitaallasten op basis van de stand 1 januari 2016 tot een onderuitputting van € 0,55 miljoen. Omdat we dit voordeel aan de saldireserve toevoegen is de  begrotingswijziging (BW-01479)  budgetneutraal.
In de tabel zijn de wijzigingen op programmaniveau gepresenteerd.

bedragen * € 1.000,-

Baten

Lasten

2016
totaal

Bestuur en Middelen

403 n

606 n

1.010 n

Cultuur,  cultuurhistorie en citymarketing

10 n

329 v

319 v

Duurzaamheid

40 v

40 v

Economie en Werk

46 v

46 v

Grondbeleid

0 v

Mobiliteit

690 v

690 v

Onderwijs

24 v

24 v

Openbare ruimte

90 n

90 n

Sport en Accommodaties

96 n

96 n

Veiligheid

0 v

Wijkontwikkeling

0 n

0 n

Zorg en Welzijn

76 v

76 v

Totaal

413 n

413 v

0 n

Investeringen

bedragen € 1.000,-

2016

2017

2018

2019

2020

I002563 Vasim

-2.700

2.700

K000083 Bedr.invest. Alg.

-900

-900

-900

-900

-900

K000194 Kunstgrasvelden

400

800

K000204 Jongerencentr Nijm-N

220

K000247 Aanpak Waalkade

50

-50

K000252 Upgrading Villa Nova

1.200

K000253 Voorzieningen evenem

200

200

200

200

K000254 Investeringen Nijmeg

5.000

K000255 Watersport nevengeul

500

K000256 Bereikbaarheid campu

650

650

K000257 Station Heyendaal

2.000

K000258 Malderburchtstraat

300

100

K000259 Daalseweg

150

150

K000260 Weurtseweg

1.000

K000261 Overige Onderwijshuisvesting

3.500

K000263 Hardware trekkenwand

90

K000264 Verkeersmaatr Griftd

572