zomernota 2016
PCPortal

Financiele overzichten per programma

 
In deze bijlage zijn de financiële wijzigingen per programma opgenomen.

bedragen * € 1.000,-

 2016

 2017

 2018

 2019

 2020

Bestuur en Middelen

algemene middelen

A1. Herfinanciering leningen 2016/resultaat 2016

1.400

900

900

900

900

A2. Aanpassing korte rente

1.200

1.600

1.800

1.200

A3. Aanpassing lange rente

600

600

600

600

A4. Aanpassing rente eigen vermogen

1.360

1.603

1.823

2.068

A6. afloop uitgeleend geld

-159

A7. Werktuigenvrijstelling ziekenhuizen

-600

-600

-600

-600

-600

A8. Maatregel werktuigenvrijstelling ziekenhuizen

600

600

600

600

A9. OZB inkomsten a.g.v. woningbouw

40

80

120

480

A10. OZB inkomsten a.g.v. niet-woningen

800

A11. Loonontwikkeling 2016

-300

-300

-300

-300

-300

A12. Tekort prijspeilontwikkeling 2017

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

A13. Septembercirculaire 2015

2.418

4.255

4.672

4.672

A14. Aanpassing aantallen

1.009

856

1.444

2.191

1.959

A15. Omgevingsadressendichtheid

0

0

0

0

0

A16. begrotingseffect toevoeging kapitaallasten Woningen

-10

-40

-30

-130

A17. begrotingseffect stelpost Openbare ruimte

-40

-160

-120

-520

A18. begrotingseffect toevoeging kapitaallasten Niet-Woningen

0

0

0

-400

A19. Stelpost EK vrouwenvoetbal

20

230

0

0

0

A20. Knelpunten sociaal domein

162

162

162

162

162

nieuw beleid

C18. Verruiming investeringsruimte vanaf 2019

-750

Inkomen & armoedebestrijdig (BUIG)

IA9. Overhevelen taakmutaties naar programma

102

597

846

945

945

Vluchtelingen

V6. Compensatie Rijk

1.558

2.242

V13. resultaat t..l.v. saldireserve

362

385

bestaand beleid

B1. Werkkostenregeling

50

50

50

50

50

B2. Gastheerschap regionale samenwerkingsvormen

B3. Dividenduitkering BNG

85

B5. Accountantskosten stads en regiocontract

-60

B6. Liquidiatie stadsregio

200

Totaal Bestuur en Middelen

3.988

9.390

9.740

11.513

10.277

Cult.,cultuurhist. en citymark.

nieuw beleid

C2. Afsluiting kroonjaar "klap op de vuurpijl"

0

C3. Restauratie en visualisatie erfgoed

-300

C4. Nijmegen 1

-130

-180

-180

-180

-180

C5. Onderhoudsbudget evenemententerreinen

-15

-15

-15

C6. Citymarketing: citydressing en citymaking

-175

-175

-175

-175

bestaand beleid

B9. Kroonjaar 2016 knelpunten

-55

B10. Citymarketing knelpunten 

-65

-55

-55

-55

B11. Uitvoering motie Hillen archeologisch onderzoek

-50

B12. Taakstelling minimaliseren monumenten beleid

-33

-33

-33

-33

-33

B13. Taakstelling "geen nieuwe projecten verleden verbeeld"

-70

-70

-70

-70

-70

Totaal Cult.,cultuurhist. en citymark.

-638

-523

-528

-528

-528

Dienstverlening & burgerzaken

nieuw beleid

C1. Verzorging rijbewijzen door RDW

0

0

0

0

0

bestaand beleid

B7. Terugloop leges reisdocumenten

-453

-453

B8. Verkiezingen 2019 - 2020

-350

300

Totaal Dienstverlening & burgerzaken

0

0

0

-803

-153

Duurzaamheid

nieuw beleid

C7. Verduurzaming gemeentelijke energiecontract

-125

-125

-230

bestaand beleid

B14. Uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit Nijmegen

-50

-50

-50

-50

-50

Totaal Duurzaamheid

-50

-50

-175

-175

-280

Economie en Werk

nieuw beleid

C8. Aanpak leegstand binnenstad 2017

-300

-300

-300

0

Inkomen & armoedebestrijdig (BUIG)

IA5. Extra bijdrage vanuit Werk

1.000

1.000

1.000

1.000

Vluchtelingen

V3. Trajecten werkbegeleiding/studeren

-280

-735

bestaand beleid

B15. Terugloop opbrengsten kermissen

-114

0

0

0

0

B16. Opbrengst toeristenbelasting

-150

0

0

0

0

B17. Tekort SW-bedrijf

0

0

0

0

0

B18. Nog niet gerealiseerde taakstelling product werk

-450

-450

-450

-450

-450

Totaal Economie en Werk

-994

-485

250

250

550

Grondbeleid

bestaand beleid

B19. Beheer en onderhoud lift Veerpoortrappen

-20

-20

-20

-20

-20

B20. Historisch onderzoek Niet Geëxplodeerde Explosieven

-65

B21. Gemeentelijk bijdrage aan Waalfront

Totaal Grondbeleid

-85

-20

-20

-20

-20

Inkomen & Armoedebestr.

Inkomen & armoedebestrijdig (BUIG)

IA1. Tekort BUIG

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

IA2. tekort armoedebestrijding (excl. Vluchtelingen)

-500

-1.000

-800

-600

-400

IA3. Effecten uitwerkingsakkoord Verhoogde asielinstroom 

1.000

1.000

-250

-250

-250

IA8. Aanpassing vergoedingen duurzame gebruiksgoederen

500

1.000

1.000

1.000

1.000

Vluchtelingen

V4. Middelen vanuit armoedebestrijding

-1.900

-1.973

V8. Ambitie budgetbeheer terugbregen

100

150

V9. Inrichtingskosten: versobering beleid

350

350

Totaal Inkomen & Armoedebestr.

-6.450

-6.473

-6.050

-5.850

-5.650

Mobiliteit

nieuw beleid

C11. WePod

-50

-50

bestaand beleid

B23. Aanbestedings en digitaliserings voordelen parkeren

200

200

200

200

200

B24. Bereikbaarheidsfonds

Totaal Mobiliteit

150

150

200

200

200

Onderwijs

nieuw beleid

C12. Preventieve inzet leerplicht

-437

-437

-415

-394

Vluchtelingen

V5. Middelen Onderwijs

-33

-360

V11. ISK VO

33

67

V12. Volwassen educatie

0

293

bestaand beleid

B25. Rijksbijdrage schoolhuisvesting Heumensoord

233

Totaal Onderwijs

233

-437

-437

-415

-394

Openbare ruimte

algemene middelen

A5. Bijstelling rioolheffing a.g.v. lagere rentekosten

-500

-500

-500

-500

bestaand beleid

B26. Opbrengsten ingezamelde afvalstromen

200

200

200

200

200

B27. Tegenvallende reclame opbrengsten

-200

-200

B28. Overhevelen Rijksbijdrage grondwatermonitoring

-55

-55

-55

-55

-55

Totaal Openbare ruimte

-55

-555

-355

-355

-355

Sport en Accommodaties

bestaand beleid

B29. Zwembad Dukenburg: betonrot

-80

B30. Zelfbeheer Dukenburg: lagere huur

-15

-25

-25

-25

-25

Totaal Sport en Accommodaties

-95

-25

-25

-25

-25

Stedelijke ontwikkeling

nieuw beleid

C13. Invoering Omgevingswet

-100

-165

-320

-190

-115

bestaand beleid

B31. Vermindering financiële opgave bouwleges

-880

-500

-500

-500

-500

Totaal Stedelijke ontwikkeling

-980

-665

-820

-690

-615

Veiligheid

nieuw beleid

C14. Project veilige wijken

-80

-160

-160

-160

bestaand beleid

B32. bijdrage Veiligheidssregio herijking verdeling

-62

-97

-130

-162

B33. Niet realiseren bezuinigingen op bijdrage veiligheidsregio

-138

-138

-138

B34. Project bluswatervoorziening

-160

Totaal Veiligheid

-160

-142

-395

-428

-460

Wonen

nieuw beleid

C15. Aanscherping kamerverhuurbeleid

-70

-50

-50

-50

C16. Nieuwe huisvestingswet

-18

-18

-18

-18

C17. Ambities wonen

-46

-61

-61

Totaal Wonen

-46

-149

-129

-68

-68

Zorg en Welzijn

Inkomen & armoedebestrijdig (BUIG)

IA8. Extra bijdrage voor CAZ

500

500

500

500

500

Vluchtelingen

V1. projectkosten

-275

-447

V2. Middelen tbv programma Zorg & Welzijn

-107

-165

V7. Project kosten: personele kosten opvange binnen afdeling

100

100

V10. Bed, bad brood: versobering /  dekking binnen Z&W

92

92

Totaal Zorg en Welzijn

310

81

500

500

500

Eindtotaal

-4.872

97

1.756

3.106

2.979