zomernota 2016
PCPortal

Financieel beeld

In het financieel beeld laten we zien hoe de financiële positie zich de komende jaren gaat ontwikkelen. In de financiële programmabegroting laten we bijstellingen zien op de lopende begroting en doen we voorstellen voor nieuw beleid. Twee grote ontwikkelingen lichten we uitgebreider toe: BUIG en de verhoogde asielinstroom. Vervolgens gaan we in het deel "Investeringen" in op de voortgang van het huidige investeringsplan en de nieuwe investeringsclaim.
In "Ontwikkeling weerstandsvermogen en risico's" gaan we in op een aantal claims dat ten laste van de saldireserve komt. Met de uitvoering van  de motie "Subtiele systeemwissel" geven wij gehoor aan Uw oproep  om inzicht te geven in de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit en risicoprofiel op basis van de nieuwe en oude kadernota. Naast de concrete meldingen en de risico's is er in het lopend jaar een aantal onzekerheden. Dit betreft afwijkingen waarvan wij van mening zijn dat Uw Raad daarvan wetenschap moet hebben, maar waarvan we nu nog geen exacte inschatting kunnen maken. Deze onzekerheden zijn opgenomen in het deel "Winstwaarschuwingen lopend jaar".
In het deel Grondslagen en uitgangspunten geven we aan wat de uitgangspunten voor de Stadsbegroting 2017 zijn en onderbouwen we deze.
De vernieuwing van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV)  heeft op onderdelen een behoorlijke (financiële) invloed op de Stadsbegroting 2017. In zowel de programmabegroting, de investeringen, het weerstandsvermogen als de grondslagen zijn aanpassingen vanuit de vernieuwing opgenomen. In het onderdeel "Vernieuwing BBV" worden alle veranderingen toegelicht. Daarin zijn ook de veranderingen opgenomen die geen financiële verandering tot gevolg hebben, zoals bijvoorbeeld de verplichte taakvelden.
Het laatste onderdeel betreft de taakmutaties uit het gemeentefonds uit de voorgaande circulaires.  

Financiële positie

Met deze Zomernota stellen we voor om in de Stadsbegroting 2017- 2020 een aantal financiële knelpunten een plek te geven. Bijvoorbeeld de financiële tekorten op BUIG. Ook zien we ruimte om belangrijke speerpunten binnen thema's verder vorm te geven.
Financieel leidt dit tot een sluitende begroting in 2017 en in de jaren daarna zelfs een fors positief saldo.
Voor het lopend jaar zullen we helaas weer een beroep moeten doen op de saldireserve. Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt door het tekort op BUIG.
We constateren een groei van de investeringsbehoefte. Voor een groot deel hangt deze groei samen met de verdere ontwikkeling van Nijmegen -Noord. Omdat we de nieuwe ontwikkelingen en investeringen willen ondersteunen, stellen we voor om eenmalig de investeringsruimte met € 10 miljoen te verhogen.
In deze zomernota is in het deel "Ontwikkeling weerstandsvermogen en risico's" zowel een uitwerking opgenomen volgens de oude als de nieuwe kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement.
Uit beide benaderingen blijkt dat het weerstandsvermogen in voldoende mate de risico's kan opvangen.
Al met al concluderen we dat de begroting financieel op orde is, we extra ruimte bieden aan nieuwe investeringen en het weerstandsvermogen voldoet.
De risico's op de grondexploitaties blijven helaas onverminderd hoog. Reden om het positief saldo in de jaren 2018 en verder voorlopig nog te reserveren in de saldireserve.