zomernota 2016
PCPortal

Voorstel

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel
   /   

Fatale termijn: besluitvorming vóór:
6 juli 2016

Onderwerp
Zomernota 2016

Programma
Bestuur & Middelen

Portefeuillehouder
H. Tiemens

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.
7 juni 2016

Samenvatting
In deze Zomernota hebben we onze beleidsvoornemens voor de komende jaren 2017 -2020 opgenomen en informeren wij Uw raad over afwijkingen op het lopend begrotingsjaar.

Net als vorig jaar willen wij het debat met Uw Raad agenderen via de thema’s.  De nieuwe beleid voornemens en nieuwe investeringswensen zijn daarom zoveel mogelijk geclusterd naar de thema’s.
In de paragraaf “Financieel” informeren wij  Uw Raad over de financiële positie en de financiële gevolgen die de nieuw beleidsvoornemens en de afwijkingen op het bestaand beleid hebben. In het financieel beeld zijn niet de effecten uit de meicirculaire van het gemeentefonds opgenomen. Het moment van publicatie van deze circulaire maakte dit niet mogelijk.  Uw Raad zal na het doorrekenen en analyseren van de meicirculaire geïnformeerd worden over de uitkomsten.

Voorstel om te besluiten
Wij stellen u voor om:

  1. De volgende financiële effecten te verwerken in de lopende begroting 2016 en de nieuwe Stadsbegroting 2017 – 2020:
  1. de ontwikkeling van de algemene middelen zoals opgenomen in de paragraaf “Financiële programmabegroting”  (middels BW-01478)
  2. de begrotingsaanpassingen bestaand beleid en nieuw beleid zoals opgenomen in de paragraaf “Financiële programmabegroting” (middels BW-01478)
  3. de nieuwe investeringen zoals deze zijn opgenomen in het deel “Investeringen” op te nemen in het investeringsplan
  4. de doorrekening van de kapitaallasten voor begrotingsjaar 2016 vast te stellen, de voorgestelde aanpassingen in de investeringskredieten  en de toevoeging van de onderuitputting kapitaallasten van € 0,55  aan de saldireserve zoals toegelicht in het deel “Investeringen” (BW-01479);
  5. de mutaties in de saldireserve die opgenomen zijn in het deel “Ontwikkelingen weerstandsvermogen en risico’s
  1. de grondslagen en uitgangspunten zoals opgenomen in het deel “Grondslagen en uitgangspunten” voor de jaren 2017 -2010 vast te stellen en te verwerken in de Stadsbegroting 2017-2020;
  2. de budget neutrale technische wijzigingen in BW-01480 (zie bijlage “Technische begrotingswijziging Zomernota” in de digitale versie) vast te stellen.