zomernota 2016
PCPortal

Financiele effecten en investeringen

Bruisende Binnenstad

2016

2017

2018

2019

2020

Programmabegroting

C2. Afsluiting kroonjaar "klap op de vuurpijl"

Cult.,cultuurhist. en citymark.

pm

C5. Onderhoudsbudget evenemententerreinen

Cult.,cultuurhist. en citymark.

-15

-15

-15

C6. Citymarketing: citydressing en citymaking

Cult.,cultuurhist. en citymark.

-175

-175

-175

-175

C8. Aanpak leegstand binnenstad 2017

Economie en Werk

-300

-300

-300

0

C11. WePod

Mobiliteit

-50

-50

Totaal programmabegroting

-50

-525

-490

-490

-190

Investeringen

I3. Voorzieningen evenemententerreinen

Cult.,cultuurhist. en citymark.

200

200

200

200

Totaal investeringen

200

200

200

200

Programmabegroting
Afsluiting kroonjaar "klap op de vuurpijl"
De Raad heeft in de motie “klap op de vuurpijl” aangegeven het kroonjaar 2016 met een afsluitend gemeentelijk vuurwerk te willen afsluiten. We ramen de kosten hiervan pm.

Onderhoudsbudget evenemententerreinen
Vanwege de investeringen in evenementterreinen (zie toelichting hierna bij investeringen) is vanaf 2018 een bedrag van € 15.000 structureel nodig voor het onderhoud.

Citymarketing: citydressing en citymaking
Conform de uitvoeringsagenda Citymarketing 2015-2018 willen we een vervolg geven aan citydressing,
communicatie en merchandising, hiervoor is een budget noodzakelijk van € 75.000 per jaar. Voor
citymarketing vragen we jaarlijks € 100.000. Deze middelen kunnen eveneens worden gebruikt voor
cofinanciering, zodat wij kunnen bijdragen aan nieuwe projecten vanuit de stad.

Transformatieaanpak binnenstad, driejarig programma ( jaarlijks € 300.000,- periode 2017-2019). 
We voeren een Transformatieaanpak uit in gebieden in de binnenstad met aanzienlijke leegstand.  De aanpak wordt samen met partners in de stad uitgevoerd. Het betreft een transformatieprogramma voor de binnenstad voor drie jaar van totaal € 900.000.  Het gaat om ingrepen zowel op straatniveau als om projecten en maatregelen voor de gehele binnenstad.

We Pod
Dit betreft een pilot zelfrijdende busjes personenvervoer binnenstad. We kunnen naar verwachting mede gebruik maken van de lopende proef Ede-Wageningen met zelfrijdende busjes voor personenvervoer in de binnenstad en deze voortzetten als een pilot. Dit biedt kansen om verbindingen te leggen tussen Waalkade en binnenstad met name voor de bezoekers die slecht ter been zijn en de cruiseschippassagiers. We moeten daarbij kosten maken voor externe adviezen wat daarvoor nodig is in onze binnenstad. Daarvoor vragen we in de Zomernota een budget voor de jaren 2017 – 2018 van totaal € 100.000.

Investeringen
Voorzieningen evenemententerreinen
We gaan in de periode 2017-2020 per jaar € 200.000 investeren in goede voorzieningen op evenementenlocaties. Het gaat daarbij om zaken als stroom, water, riool en glasvezel. Ook betreft het duurzaamheidsmaatregelen zoals het vervangen van vervuilende apparaten, zoals noodaggregaten. Om voorzieningen in de toekomst veilig te kunnen gebruiken, investeren we ook onderhoud en vervanging.