zomernota 2016
PCPortal

Financiele effecten en investeringen

Stad die werkt en leert

2016

2017

2018

2019

2020

programmabegroting

C12. Preventieve inzet leerplicht

Onderwijs

-437

-437

-415

-394

Totaal programmabegroting

-437

-437

-415

-394

Preventieve inzet leerplicht
Eind 2015 is de keuze is gemaakt om Bureau leerplicht - naast de wettelijke taken – te belasten met meer preventieve taken, zodat problemen bij leerlingen eerder worden gezien, sneller worden opgelost en schooluitval wordt voorkomen. Voor het uitvoeren van de wettelijke en preventieve taken is de formatie van bureau leerplicht de afgelopen jaren steeds a-structureel opgehoogd. Om deze taken uit te kunnen voeren en de formatie structureel op orde te krijgen is een structurele uitbreiding nodig van 7 fte; de kosten vanaf 2017 zijn € 437.000.