zomernota 2016
PCPortal

Financiele effecten en investeringen

Woon- en groeistad; bedragen * € 1.000,-

programma

2016

2017

2018

2019

2020

Programmabegroting

C3. Restauratie en visualisatie erfgoed

Cult.,cultuurhist. en citymark.

-300

C4. Nijmegen 1

Cult.,cultuurhist. en citymark.

-130

-180

-180

-180

-180

C15. Aanscherping kamerverhuurbeleid

Wonen

-70

-50

-50

-50

C17. Ambities wonen

Wonen

-46

-61

-61

Totaal programmabegroting

-476

-311

-291

-230

-230

Investeringen

I1. De Bastei

Cult.,cultuurhist. en citymark.

1.150

I2. Upgrading Villa Nova

Cult.,cultuurhist. en citymark.

1.200

I4. Watersport nevengeul

Grondbeleid

500

I7. Bereikbaarheid campus

Mobiliteit

650

650

I8. Station Heyendaal

Mobiliteit

0

2.000

I9. Malderburchtstraat

Mobiliteit

300

100

I10. Daalseweg

Mobiliteit

150

150

I11. Weurtseweg

Mobiliteit

1.000

I17. Verkeersmaatregelen Griftdijk

Mobiliteit

572

I12. Overige onderwijshuisvesting

Onderwijs

3.500

I13. Investeringen Nijmegen Noord

div.

5.000

I18. Jongerenruimte Nijmegen Noord

Zorg en Welzijn

220

Totaal investeringen

1.872

3.800

6.250

220

Saldireserve

S1. Watersport nevengeul gevolgen GREX

Grondbeleid

-1.000

S2. VMBO Hatersteweg 404

Grondbeleid

-2.200

S3. Kristallis Hatertseweg 400

Grondbeleid

-600

S4. VMBO Nijmegen Noord

Onderwijs

-800

Totaal saldireserve

-4.600

Programmabegroting
Nijmegen historische stad aan de Waal en Nijmegen verdedigingsstad (€ 300.000,- in 2016)
We gaan proactief investeren in het gebruik en de beleving van het zichtbaar aanwezige erfgoed. We leggen prioriteit bij het ontwikkelen van het Valkhofkwartier. Voor restauratie van de burchtmuren in het Valkhofpark en het leggen van verbinding met de Waalkade (Bastei, Lindenberghaven) en de Burchtstraat leggen we in deze zomernota een claim van € 300.000.

Nijmegen 1
Om Nijmegen 1 levensvatbaar te krijgen en te houden zijn er aanvullende structurele middelen nodig ter hoogte van € 180.000,-. Op 11 mei is er met de Raad gesproken over de toekomst van Nijmegen 1.

Aanscherping kamerverhuurbeleid
In de nieuwe nota kamerverhuurbeleid is besloten om tot een aanscherping van het beleid te komen. Concreet betekent dit er minder vergunningsvrij is, dat er altijd een leefbaarheidstoets moeten worden gedaan en dat er extra aandacht moet zijn voor klachten. Dit kan niet worden uitgevoerd binnen de huidige beschikbare middelen, hiervoor is in 2017 € 70.000,- en vanaf 2018 structureel € 50.000 nodig.

Ambities wonen
In het coalitieakkoord zijn forse ambities opgenomen voor Wonen. Het gaat dan om Wonen in relatie tot, zorg, betaalbaarheid, woningbouwproduktie, verduurzaming en leefbaarheid. Om deze ambities beleidsmatig vanuit het programma wonen waar te kunnen maken is extra inzet nodig. In 2016 gaat het om € 46.000,-, voor de jaren 2017 en 2018 beide om € 61.000,-

Investeringen
De Bastei
In maart is reeds het besluit genomen om voor de realisatie van de Bastei een investeringskrediet van € 1,15 miljoen beschikbaar te stellen vooruitlopend op de integrale afweging bij de zomernota. Dit krediet maakt gebruik van de investeringsruimte die beschikbaar komt met deze zomernota vandaar dat deze is opgenomen.

Upgrading Villa Nova
In mei 2016 wordt er een voorstel gedaan voor het atelierbeleid. Hierin is aangekondigd dat we met en concreet voorstel komen voor het upgraden en aanpassen van het atelierpand. Dit gaat concreet om het pand aan de Villa Novastraat.

Watersport nevengeul
Voor het realiseren van een watersportcentrum in de Bastion Veur Lent is een investering nodig van € 5 miljoen. Deze investering kan niet volledig met de huur worden terugverdiend; vooralsnog nemen we daarvoor een claim van € 0,5 miljoen op in de investeringsruimte.
Overigens wordt naast deze investeringsclaims een claim gedaan van € 1 miljoen op de saldireserve. Dit omdat door allerlei voorzieningen rondom de Bastion niet de ingerekende grondwaarde wordt gerealiseerd.

Bereikbaarheid campus
Binnen Bereikbaarheid van geheel Nijmegen-Oost is de Heyendaalseweg/kwekerijweg-houtlaan het belangrijkste speerpunt. Dit vanwege de grote forse autostromen wat gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de Campus.

Station Heyendaal
We willen het station upgraden en toekomstbestendig inrichten, dit vanwege de fors gegroeide vervoersstroom De bruto Investering is ongeveer € 8 miljoen. Er vinden op dit moment al gesprekken plaats met partners NS/ProRail, provincie Limburg en Gelderland en Campuspartners. Onze bijdrage wordt ingeschat op € 2 miljoen.

Malderburchtstraat
Er is al eerder opgeroepen om de verkeersveiligheid van de Malderburchtstraat te verbeteren. Met deze investeringsmiddelen kunnen we dat realiseren.

Daalseweg
Vanuit bewonersparticipatie is aangegeven dat de verblijfsfunctie van de weg meer benadrukt moet worden. Dit was niet eerder bekend en valt buiten de scope / reikwijdte van bestaande budgetten. De meerkosten hiervan zijn € 0,3 miljoen.

Weurtseweg
De herinrichting van de Weurtseweg, is nodig vanwege de woningbouwtempo Nijmegen-West. Voor een goed en veilige fietsverbinding Nijmegen – Beuningen is meer nodig dan er nu in de opzet van het Waalfront is voorzien. De extra kosten worden geraamd op maximaal € 2 miljoen. Waarbij een bijdrage van de provincie wordt verwacht van ca. 50%. Door concessies te doen aan de kwaliteit kunnen de kosten lager uitvallen.

Verkeersmaatregelen Griftdijk
Vanuit verkeersveiligheid en leefbaarheid is het van groot belang dat de investering in de knip Griftdijk en aanleg van de rotonde snel wordt uitgevoerd. Hiervoor is een bedrag van € 722.000 nodig. Binnen de grondexploitatie van de Grote Boel is € 150.000 beschikbaar; het beslag op de investeringsmiddelen bedraagt netto € 572.000.

Overige onderwijshuisvesting
Naast de investeringen in Nijmegen Noord (zie hierna bij 'Diversen') nemen we voor overige onderwijshuisvesting een investeringsbedrag op van € 3,5 mln. De invulling van deze investering is afhankelijk van de uitkomst van onderhandelingen met derden. Voor de nadere invulling van deze investering zullen wij een nader voorstel aan uw Raad ter besluitvorming voorleggen.

Investeringen Nijmegen Noord
We verwachten voor infrastructuur en onderwijsvoorzieningen in Nijmegen Noord een investeringsbedrag nodig te hebben van € 5,0 mln. Hoe deze investering zal worden ingevuld kunnen we op dit moment nog niet aangeven, omdat dit mede afhankelijk is van onderhandelingen die met derden moeten worden afgerond. Voor de nadere invulling van deze investering zullen wij nadere voorstellen aan uw Raad ter besluitvorming voorleggen.

Jongerenruimte Nijmegen Noord
Voor het realiseren van een jongerenruimte in Nijmegen-Noord vragen we een investeringskrediet van € 220.000,-. Hiermee kunnen we de jongeren in Nijmegen Noord een plek bieden om elkaar te ontmoeten en kunnen we mogelijk overlast overlast door gebrek aan een ontmoetplek voorkomen.

Saldireserve
Watersport nevengeul gevolgen GREX
In het afgelopen jaren is duidelijk geworden dat er een hoger verlies  in de GREX Waalsprong zal ontstaan. Dit als gevolg van de benodigde buitenruimte voor de watersport en parkeervoorziening. Dit heeft een negatief effect op de GREX van € 1 miljoen bovenop de € 0,5 miljoen die vorig jaar is geclaimd.
Naast deze claim op de saldireserve wordt er voor de watersport in de nevengeul ook een investeringsclaim gedaan omdat naar verwachting de investering niet terugverdiend kan worden met de huuropbrengsten. Overigens is het planproces nog gaande, de huidige inschattingen kunnen dus nog veranderen.

VMBO Hatersteweg 404
De scholengroep Rijk van Nijmegen heeft een samenvoeging van het Canisiuscollege en het Kandinskycollege aangekondigd. Deze twee scholen worden gehuisvest aan de Goffertweg 20. De locatie aan de Hatertseweg 404 wordt conform de doordecentralisatie overeenkomst terug verkocht aan de gemeente. De herontwikkeling van deze locatie naar woningen zal een verlies opleveren in de GREX onderwijshuisvesting van € 2,2 miljoen.

Kristallis Hatertseweg 400
Met Kristallis/Plureyn zijn vanaf 2015 gesprekken gevoerd over de toekomstige huisvesting. De uitkomst van deze gesprekken is dat Kristallis niet gaat verhuizen. In de GREX onderwijshuisvesting is gerekend met een voordelig resultaat van € 6 ton uit de herontwikkeling van deze locatie. Aangezien dit nu niet gebeuren zal deze winst niet gerealiseerd worden en verslechtert de GREX onderwijshuisvesting met € 6 ton.

Onderwijsvoorzieningen Nijmegen Noord
In het investeringsplan reserveren we financiële ruimte voor onderwijshuisvesting In Nijmegen Noord. Een eerste verkenning laat zien dat deze investeringen een nadelig effect hebben op de grondexploitatie. Op dit moment wordt uitgegaan van een verslechtering van het resultaat van de GREX Waalsprong met € 0,8 miljoen.