zomernota 2016
PCPortal

Voortgang en Ontwikkelingen

Naast winkelen wordt beleven in de binnenstad voor bezoekers steeds belangrijker. We ondersteunen het proces van ‘place to buy’ naar  ‘place to meet‘ door het toestaan van functiemenging en ruimere regels voor lichte horeca-concepten. We verbeteren de culturele programmering door o.a. te sturen op samenwerking en investeringen in culturele voorzieningen in de binnenstad, o.a. de renovatie van de Vereeniging en ontwikkeling van de Bastei. Met ons atelierbeleid sturen we op de creatieve stad. We gaan sturen op meer doorstroming en een groter aantal permanente ateliers. Dit doen we stapsgewijs. Hiermee willen we jonge talentvolle kunstenaars een plek bieden.
Erfgoed draagt bij een aan goed vestigings-, bezoek- en verblijfsklimaat.  De zichtbaarheid van de historische gelaagdheid willen we realiseren door van het Valkhofkwartier de poort naar de binnenstad te maken, een logische plek vanwege de historische rijkdom en de toeristische aantrekkingskracht van het Nijmegen omarmt de Waal gebied. We gaan proactief investeren in het gebruik en de beleving van het zichtbaar aanwezige erfgoed.  Dit gaan we doen aan de hand van de thema’s Nijmegen historische stad aan de Waal en Nijmegen verdedigingsstad, thema’s die als een rode draad door onze tweeduizendjarige geschiedenis lopen. We leggen prioriteit bij het ontwikkelen van het Valkhofkwartier als poort naar de binnenstad. Door van het Valkhofkwartier dé cultuurhistorische hotspot van Nijmegen te maken trekken we bewoners en bezoekers naar de binnenstad. Hiervoor gaan we de burchtmuren in het Valkhofpark restaureren en beleefbaar maken en we leggen verbinding met de Waalkade (Bastei, Lindenberghaven) en de Burchtstraat.  Binnen citymarketing zullen dit centrale thema’s. zijn Daarbij is het Valkhofkwartier niet alleen de uitvalsbasis naar de binnenstad, maar ook naar de rivier en het Nijmegen omarmt de Waal gebied.

Dat de binnenstad transformeert van ‘place to buy ‘ naar ‘place to meet’, zien we ook terug bij evenementen in de binnenstad. Nu we het merendeel van de locatieprofielen voor evenementenlocaties in het kader van het locatiegebonden evenementenbeleid hebben vastgesteld, gaan we van 2017 tot en met 2020 investeren in goede voorzieningen op evenementenlocaties. Een evenementenlocatie is namelijk meer dan een braakliggend grasveld of asfaltplein. Professionele evenementen vragen om professionele voorzieningen, zoals stroom, water, riool en glasvezel. Daarnaast willen we in het kader van duurzaamheid bij evenementen ervoor zorgen dat vervuilende apparaten, zoals noodaggregaten, tot het verleden behoren. Ook is het van belang om de voorzieningen in de toekomst veilig te kunnen gebruiken, waardoor we ook kosten reserveren voor onderhoud en vervanging.

We volgen de leegstandsontwikkelingen in de binnenstad op de voet. De ambitie is om het leegstandspercentage in de binnenstad gelijk of lager te laten zijn aan het leegstandspercentage in vergelijkbare kennissteden. We zien dat het centrale A1- winkelgebied waar vooral de filiaal- en ketenbedrijven zijn gevestigd nu ook te maken krijgt met leegstand, door sluiting van V&D en andere landelijke ketens. Toch zien we dat panden in het kernwinkelgebied weer snel een invulling krijgen en dat leegstand vooralsnog meer voorkomt aan de randen van het kernwinkelgebied, in de ringstraten  en in de eerder benoemde aandachtsgebieden.

Leegstand is deels afhankelijk van macro-economische ontwikkeling, maar is ook beïnvloedbaar door lokaal beleid. De afgelopen tijd hebben we werk gemaakt van de uitvoering van de 14-punten aanpak uit  ‘Binnenstad van de Toekomst ‘ en daar gaan we mee door: de Investeringsregeling is gestart, instrumenten voor acquisitie zijn beschikbaar, belangrijke ontwikkellocaties in de Binnenstad zijn met voorrang opgepakt. We hebben een begin gemaakt met een Transformatieaanpak in de Bloemerstraat en Hertogstraat en willen de aanpak uitbreiden naar andere straten met aanzienlijke leegstand. Het is de bedoeling om net als bij de voorloper, het programma   ‘Economisch Offensief Binnenstad’, een transformatieprogramma voor de binnenstad voor drie jaar van in totaal € 900.000, neer te zetten. Aan de hand van gebiedsprofielen wordt nieuwe invulling gegeven aan een gebied dat met duidelijke leegstand te maken heeft. Middelen worden ingezet voor procesbegeleiding en fysieke ingrepen in vastgoed en/of openbare ruimte.  Projecten zijn bijvoorbeeld: aanpak gevels en panden, verplaatsen bedrijven, opstellen gebiedsprofielen, acquisitie nieuwe concepten, functieverandering bevorderen, kleinschalige ingrepen in de openbare ruimte, stimuleren ondernemersverenigingen, kwaliteitsslag warenmarkt etc. De aanpak wordt samen met private partijen in de stad, zoals vastgoedeigenaren, Huis voor de Binnenstad en ondernemers uitgevoerd. 

We komen met een kwaliteitsslag voor de markt. Inzet is dat de markt dan functioneert volgens de principes van de ‘Markt van morgen‘, vastgelegd in een nieuwe marktverordening en marktreglement. In 2017 zijn de nieuwe beleidslijnen voor standplaatsen in werking.

Goede bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde om meer bezoekers naar de binnenstad te trekken. We geven uitvoering aan de raadsmotie ‘Ruimte voor voetgangers, fiets en consument’. Hiervoor onderzoeken we tezamen met een klankbordgroep van de gemeenteraad varianten voor meer autoluwe zones in de binnenstad. Dit doen we door eerst de uitgangspunten, wensen en ideeën in kaart te brengen. Vervolgens stellen we een aantal scenario’s op met verschillende keuzes voor de binnenstad. Als laatste stap brengen we de effecten en risico’s van de scenario’s in beeld. Resultaat zal leiden tot scenario’s en keuzes waarover de Raad eind 2016, begin 2017 beslissingen kan nemen. In dit proces betrekken we ondernemers, bewoners en bezoekers van de binnenstad.
In het licht van de toekomst van de binnenstad en de mogelijke inrichting en gebruiksfuncties van de Waalkade onderzoeken we alternatieve vormen van openbaar vervoer maar ook de mogelijke inzet van de zogeheten ‘WEpod’ ofwel een (klein) automatisch voertuig.