zomernota 2016
PCPortal

Voortgang en Ontwikkelingen

Het fossiele energieverbruik van de stad is over de periode 2008 tot en met 2015 met 16,7% afgenomen. Voor 2015 was ons doel 12% besparing. Hiermee liggen we goed op koers.

We overwegen de doelstelling Nijmegen energieneutraal uit te breiden door tussentijdse doelen vast te stellen, waaronder 75% energieneutraliteit in 2030. Met woningcorporatieswillen we stadsbreed een proces ontwikkelen waarbij we gezamenlijk werken aan een energie neutrale sociale woningvoorraad. We ontwikkelen samen een beeld op hoe de energievoorziening in stadsdelen en buurten er in de toekomst uit kan gaan zien. We gaan ervan uit dat over ongeveer 15 jaar gas geen energiebron meer zal zijn voor de warmtevoorziening van woningen.

Per 1 januari 2016 is de Premieregeling Energiebesparende Maatregelen Particulieren gestopt en de Duurzaamheidslening uitgebreid. Nu komen ook eigenaren van nieuw te bouwen woningen in aanmerking voor de lening. We hebben het budget van 1,2 miljoen euro uitgebreid met maximaal 2 miljoen euro door eigen middelen in  te zetten als rentelast. We zullen de duurzaamheidslening blijven promoten. Voor non-profitorganisaties hebben we ook een lening ontwikkeld: de Stimuleringslening non-profitorganisaties. Daarnaast kunnen particuliere woningeigenaren ook in 2017 gebruik blijven maken van de diensten van het Loket Duurzaam Wonen.

Als gemeentelijke organisatie hebben we een energiecontract dat loopt tot 1 januari 2018. Daarna moeten we een nieuw contract hebben. We bereiden samen met de gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen een innovatieve aanbesteding voor ons gemeentelijk energieverbruik voor. Het doel is om duurzame energie af te nemen, die zoveel mogelijk uit de regio zelf komt. Onze vraag stimuleert een vergroting van energiebronnen, omdat met de huidige capaciteit niet in onze regionale behoefte kan worden voorzien.  We houden ook onverkort vast aan de gemeentelijke ESCo (Energy Service Companies) constructie voor maatschappelijk vastgoed. De besparingen die we hebben gerealiseerd blijven we inzetten voor nieuwe investeringen voor verduurzaming van onze panden.

In deze collegeperiode werken we aan het uitbreiden van het warmtenetnaar meerdere locaties in de stad zoals de campus, het stationsgebied en aangrenzende wijken. We verwachten in 2017 besluiten te kunnen nemen over doortrekking van het warmtenet naar de Heijendaal campus.

De windturbines aan de A15 worden in het laatste kwartaal van 2016 in gebruik genomen. Het animo voor participatie in het project was zo groot dat dit bijna vanzelfsprekend leidt tot nieuwe initiatieven rondom duurzame energie. We werken actief mee aan deze nieuwe initiatieven, ook op bedrijventerreinen.

We blijven investeren in participatie initiatieven van bewoners, bedrijven, instellingen en scholen, bijvoorbeeld met Power2Nijmegen en "Groen verbindt". Initiatieven van onderop willen we zo goed mogelijk ondersteunen, ruimte geven en verbinden. Waar nodig investeren we ook zelf in duurzaamheidsmaatregelen, zoals fietsroutes, openbaar vervoer, elektrische laadpalen, afvalinzameling.

De bereikbaarheid van Nijmegen is in de afgelopen jaren flink verbeterd. We hebben voor de resterende bestuursperiode de ambitie om meer te investeren in de fiets(delen), autodelen, elektrische voertuigen en openbaar vervoer (onder andere het station CS en Heyendaal en de WePod of andere schoon en duurzaam openbaar vervoer in de binnenstad). We blijven investeren in dynamisch verkeersmanagement en het beter benutten van wegennet zodat het verkeer beter verdeeld en gespreid wordt gedurende de dag. Mobiliteitsmaatregelen die bijdragen aan een schonere lucht en betere leefbaarheid. De titel Fietsstad 2016 en het wereldfietscongres Velo-city2017 dragen daaraan bij.

De Nijmeegse aanpak van de energietransitie wordt landelijk en internationaal gewaardeerd. Dat biedt kansen om onze aanpak nog een extra boost te geven, bijvoorbeeld met een Citydeal onder de vlag van de landelijke Agenda Stad. Met een dergelijke citydeal van Gelderse steden verwachten we de verbindingen tussen bedrijfsleven, onderwijs-en onderzoeksinstellingen en overheden structureel te versterken.