zomernota 2016
PCPortal

Voortgang en Ontwikkelingen

De nieuwe Woonvisie geeft de kaders voor het woonbeleid. Centraal daarin staan de woningbouwopgave van circa  4.000 woningen tot 2020, de betaalbaarheid van het wonen, de verduurzaming van de woningvoorraad, en meer  wonen met zorg en service. De uitvoering van de Woonvisie krijgt voor een groot deel zijn beslag in nieuwe prestatieafspraken met woningcorporaties die we in 2016 afronden. De herziene Woningwet (sinds juli 2015 van kracht) geeft ons daarbij een steun in de rug: corporaties moeten naar redelijkheid bijdragen aan de doelstellingen van de Woonvisie.

We willen zoveel mogelijk voorkomen dat groepen elkaar verdringen op de woningmarkt. Daarom kijken we integraal naar de groepen die moeite hebben met het vinden van een betaalbare woning, zoals vluchtelingen, mensen uit de zorg en starters. De gewenste versnelling voor woningbouw in de Waalsprong en het Waalfront wordt vanuit diverse programma's ingekaderd en gefaciliteerd in nieuwe bestemmingsplannen en ambitiedocumenten voor projecten. Het herstel van de woningmarkt is hier een belangrijke motor. .  In de bestaande stad gaan we terughoudend met nieuwe ontwikkelingen om. De versnelling in de productie is nog niet terug te zien in de aantallen opgeleverde woningen,  maar wel in de kavelverkopen die eraan vooraf gaan: van 316 kavels in 2013 naar 485 in 2015. We maken meer tempo door een strategie waarbij meer locaties tegelijk naar voren worden gehaald om zo een breed  en gedifferentieerd aanbod in de etalage te hebben. De aantrekkende woningmarkt maakt dit mogelijk. Dit geldt ook voor het Waalfront, waarbij de snelle afzet van het plandeel Koningsdaal illustratief is. Dit jaar starten we de procedure voor Hof van Holland.

De vergrijzing, samen met de extramuralisering en de beperking van de toegang tot verpleegtehuizen (gefinancierd vanuit de Wet Langdurige zorg) vragen om een flinke slag in het realiseren van meer woningen met zorg. We streven ernaar dat mensen die zorg nodig hebben zoveel mogelijk in de eigen wijk kunnen blijven wonen. Vanuit de ketensamenwerking zijn we in 2014 gestart met de uitrol van het Planningskader ”Wonen met Zorg“ in 4 prioriteitsgebieden: Centrum, Midden, Oost en Lindenholt. Dit actualiseren we in 2016 en we werken 9 speerpunten verder uit, waaronder de betaalbaarheid en geestelijke gezondheidszorg in de wijk.

Nijmegen is een studentenstad. Aan de Radboud Universiteit en de Hoge School Arnhem-Nijmegen studeren bijna 40.000 studenten waarvan een groot deel in Nijmegen woont. Zij dragen bij aan de uitstraling, dynamiek, en vitaliteit van de stad. Goede en voldoende studentenhuisvesting is daarom van belang. De afgelopen jaren zijn ruim 1.000  extra  eenheden voor deze doelgroep opgeleverd. Daarmee is de kwantitatieve nood goeddeels opgelost. Maar we zullen vraag en aanbod blijven monitoren in samenwerking met SSHN, RU en HAN. In het Coalitieakkoord is een aanscherping van het particulier kamerverhuurbeleid aangekondigd. Onderdeel van het nieuwe beleid zijn onder andere de punten uit het Coalitieakkoord:  voortaan is vanaf 3 kamers een omzettingsvergunning  verplicht, en  goedkope woningen mogen niet worden verkamerd. Klachten en overlast worden meer gestructureerd en beter aangepakt.

Door de oorlog in het Midden-Oosten en delen van Afrika is het aantal vluchtelingen sterk gestegen. We worden geconfronteerd met een verhoogde instroom van asielzoekers en daarmee een flinke opgave in het huisvesten van vergunningshouders. Iedere gemeente heeft een taakstelling om asielzoekers met een verblijfsstatus te huisvesten. We hebben de verhoogde instroom tijdig onderkend. Recent is de notitie Nijmeegse aanpak verhoogde instroom vluchtelingen vastgesteld. Daarmee zijn de uitgangspunten voor de komende twee jaar duidelijk. Extra woningbouw is nodig omdat we te weinig sociale woningen hebben voor deze extra behoefte.     

Wij bereiden de besluitvorming over de verkeersstructuur Nijmegen-Noord voor. Naast de Dorpensingelvariant onderzoeken we ook de zogeheten ‘Ressense variant’.

Binnen de bestaande stad zien we knelpunten rondom de bereikbaarheid van onder meer Nijmegen-Oost en de Heyendaal. De ontwikkeling van functies op Heyendaal hebben geleid tot een enorme intensivering van de vervoersstromen naar het gebied. In de huidige vorm is er op station Heyendaal te weinig ruimte om deze stromen goed te faciliteren. Er wordt rekening gehouden met een groei van 16% van de gebruikers. Gemeente Nijmegen wil dat station Heyendaal als een knooppunt van trein, bus en fiets kan functioneren, dat voldoende capaciteit en kwaliteit biedt. Het station moeten een passend onderdeel zijn van de moderne campus die Heyendaal in de afgelopen 15 jaar is geworden en die zich in de komende jaren verder zal blijven ontwikkelen. Ook de provincie erkent de upgrading van Heyendaal als een van de speerpunten in de regio.
Voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Campus Heyendaal willen we ook extra investeren in de Heyendaalseweg. Een herprofilering is noodzakelijk waarbij ook de prioriteiten voor de vervoerswijzen aan de orde komen. Binnen het hele Beter Benutten pakket voor de stad Nijmegen, is dit een topprioriteit
Om de doelen en ambities op dit thema te realiseren zijn we als gemeente één van de spelers in een netwerk van partijen en belanghebbenden, in meer horizontale verhoudingen. Om resultaten te boeken leggen we verbindingen en vormen we coalities. We zoeken de samenwerking op waar dat kan. Resultaatgericht, en op zoek naar creatieve oplossingen en minder regels. Voor dit thema, een aantrekkelijke woon -en groeistad, doen we dat met bewoners en huurders (organisaties) , projectontwikkelaars en beleggers, woningcorporaties en zorgpartijen.